Denna inriktning har fokus på produktion och tillverkning. Kurserna ger dig grundläggande kunskaper dels inom produktionssystem och datorstödd konstruktion men även inom mjukare områden såsom produktionsledning. Inriktningen kompletterar den övriga utbildningen bra då du får en produktionsteknisk inblick i hur företag arbetar. Många som läser industriell ekonomi hamnar på tillverkande företag och då blir givetvis dessa kunskaper mycket värda eftersom du får en förståelse för hur det praktiska arbetet i produktionen fungerar.

peter

Intervju med Peter Erkki

Överallt finns produkter som på ett eller annat sätt har producerats av företag. Mitt intresse för teknik gjorde att jag ville studera hur och med vilka tillverkningsmetoder produkter tillverkas. Produktionsteknik är ett väldigt brett område som har en snabbt teknologisk utveckling vilket gör det till ett väldigt intressant område.

Jag trodde nog innan att denna inriktning skulle fokusera på traditionella metoder och arbetssätt, men det känns som att inriktningen håller jämna steg med utvecklingen i företag. Därför behandlas olika områden inom produktion som genom datorstöd har gjort det möjligt att bland annat simulera produktionssystem, simulera styrning av maskiner och robotar samt testa konstruktionslösningar utan en fysisk produkt samtidigt som traditionella tillverkningsmetoder också behandlas. Jag förväntade mig nog att få djupare kunskaper, men eftersom produktionsteknik är ett brett område är det svårt att hinna få djupa kunskaper inom området. Inriktningen ger dock en väldigt god inblick i produktionsteknikens olika delar och jag blev positivt överraskad över den höga tekniska nivån på utbildningen.

Jag kommer att göra mitt examensarbete inom kvalitetsutveckling, men just nu läser jag både kvalitetsutveckling och logistik som examensinriktning eftersom att det är två områden som i många fall hänger samman och påverkar varandra. Jag tycker att kvalitetutveckling är ett väldigt intressant område som har fått mycket fokus de senaste åren. Sveriges och västvärldens löneläge gör att vi har väldigt svårt att konkurrera på en global markand med en lågkostnadsstrategi, därför måste vi istället producera enklare, effektivare och med högre kvalitet och det är precis det kvalitetsutveckling handlar om. Jag tycker att mina val kompletterar varandra mycket bra och att de ger mig en bred utbildning som förhoppningsvis ger mig stora valmöjligheter när jag kommer ut på arbetsmarknaden.