Poster

Nominera dig själv eller någon du känner anonymt via den här länken.


 

Valperioder

Följande poster utlyses ordinarie under sektionsmöten innan terminernas slut. Notera att sektionsmöten hålls varje läsperiod, sektionsmöte 1 under läsperiod 1 etc.

Sektionsmöte 1

Internrevisor, externrevisor

Sektionsmöte 2

Vice ordförande, Sektionsadministratör, Ordförande för PR-utskottet, Ordförande för Iglooutskottet

Sektionsmöte 4

Ordförande för sektionen, Kassör, Ordförande för Alumniutskottet, Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för Programrådet (UBS), Ordförande för Internationella Utskottet, Ordförande för Idesix, Ordförande för Valberedningen samt KF-ledamöter inklusive en suppleant.


 

Presidiet

Ordförande: Ordförande är sektionens främsta ansikte och kontaktperson utåt vars viktigaste uppgift är att säkerställa att sektionens verksamhet bedrivs i medlemmarnas intresse. Ordförande leder och koordinerar styrelsens arbete samt följer upp de olika beslut och projekt som genomförs. Som ordförande är det viktigt att alltid ha en övergripande blick över sektionens arbete, och säkerställa att samtliga beslut och operativa insatser i sektionen gynnar sektionen och dess medlemmar både långsiktigt och kortsiktigt, och samtidigt sker inom ramen för sektionens ekonomiska resurser samt stadgar och reglementen. Ordförande ansvarar även för att kontakten och relationen med Teknologkåren samt övriga sektioner upprätthålls. Som ordförande är man en del av Ordföranderådet mellan Teknologkåren och övriga teknologsektioner på campus, I-sektionens presidie, samt ansvarig för kontakten och relationer med övriga I-sektioner inom I-Sverige samarbetet.

Vice ordförande: Vice ordförande arbetar både strategiskt och operativt i alla delar av sektionen. Du intern kontaktperson för resten av styrelsen, för under- och projektgrupper, där en av dina viktigaste uppgifter är att stötta dem i deras arbete samt främja samarbeten. Din roll varierar mycket beroende på vad som är på gång i sektionen och det är därför viktigt att du är väl insatt allt arbete sektionen driver. Vice ordförande är även en del av presidiet, är redo att agera tillförordnad ordförande, är en del i Ordföranderådet, är kontaktperson för sektionen mot NPG och ETS. För ETS sitter du även som studentrepresentant i ETS ledningsgruppsmöten.

Kassör: Kassören har främsta ansvaret när det gäller Sektionens ekonomi och hanterar alla pengar som kommer in och ut från sektionen tillsammans med att deklarera. Att vara Kassör betyder administrativt arbete som kräver ett öga för detaljer och ett intresse av bokföring där misstag inte är tillåtet. Kassören ansvarar för att ta fram nästa års kommande budget där kunskap om hur sektionen arbete fungerar är en viktig del, man ska även redovisa sektionens ekonomiska situation för sektionens medlemmar. Att vara kassör skapar insikt i ekonomiska frågor som sträcker sig långsiktigt och även kortsiktigt, där man kan agera som rådgivare för styrelsens och sektionens icke-budgeterade evenemang.

Sektionsadministratör:

SMSS, sektionsadministratör är en av Luleå Tekniska Universitets skyddsombud (SO). Detta innebär att man jobbar med frågor som rör studiemiljö och vid eventuella klagomål rapporterar detta till lokalansvarig eller tar ärendet vidare till Studiemiljökommittén. Som SMSS är man sektionens sekreterare och ansvarar för att skriva protokoll från sektions-, styrelse- och årsmöten. Posten innefattar även att sprida och utveckla sektionens arbete och vetskap inom JML (jämlikhet, mångfald och lika behandlad).


 

Övriga styrelsemedlemmar med utskottsansvar

Ordf. Alumniutskottet: Som ordförande för alumniutskottet ansvarar du för att inhämta den utexaminerade alumnens erfarenheter, kunskap och engagemang till sektionens medlemmar. Målet är att ge en god inblick i vad framtiden som I-are innebär. Tillsammans med dina utskottsmedlemmar verkar du för att vara en gemensam länk mellan alumnen som är ute i arbetslivet och studenterna på Luleå tekniska universitet. Genom att göra alumnievenemang motiverar och inspirerar du studerande studenter. Dessutom tillhandahålls alumnerna ett internt nätverk på LinkedIn som alumniutskottet ansvarar för att driva.

Ordf. Arbetsmarknadsutskottet: Som ordförande för arbetsmarknadsutskottet jobbar du på en strategisk nivå för att främja kontakten mellan sektionens medlemmar och näringslivet. Rollen innebär att du är ytterst ansvarig för vägleda och utveckla utskottet, representera näringslivsfrågor inom styrelsen, driva utvecklingsprojekt med Teknologkårens motsvarande enhet samt tillsammans med andra sektioners näringslivskontakt stärka era samarbeten. Förtroendepostens jobbområde kan sammanfattas som ett innovativt arbete, inom näringslivsramen, för att kontinuerligt utveckla sektionens möjligheter att skapa mervärde för utbildningen.

Ordf. Internationella utskottet: Om ordförande för det internationella utskottet ansvarar du för sektionens internationella frågor och intressen. Du har delvis rollen som Local Responsible inom den europeiska organisationen ESTIEM, samt som ansvarig för andra frågor som rör internationella anknytningar. Utskottet sysslar i stort med en blandning av ESTIEM och utbytesstudent relaterade frågor och skall leda till att sektionens medlemmar får en ökad förståelse och intresse för internationella möjligheter. Utskottets arbete är väldigt varierat och möjligheterna är stora. Som ordförande kommer du arbeta med många frågor samtidigt och få uppleva jobbet inom en stor och liten organisation samtidigt. Detta leder till en oerhört bra inblick i olika typer av verksamheter samtidigt som du får erfarenhet av att jobba med olika människor från olika arbetskulturer.

Ordf. Idesix: Posten som ordförande för Idesix är en roll som utmanar dig kreativt och ger dig många givande erfarenheter. Som ordförande för Idesix är ditt uppdrag att tillsammans med ditt utskott anordna sektionens sociala evenemang. Du ansvarar även för en grupp människor som representerar sektionen på ett väldigt synligt sätt. Detta leder till att du får jobba mycket med roliga samarbeten och till ett stort kontaktnät på skolan. Ungefär hälften av ditt arbete läggs på styrelsearbete, där du får tänka mycket längre fram än vanligt och planera för sektionens framtid.

Ordf. Iglooutskottet: I-sektionen har och ska i framtiden fortsätta erbjuda de bästa efterfesterna på LTU. Igloon är även samlingsplatsen för många event anordnade av I-sektionen där utskottet arbetar nära universitetets studiesociala organisationer. Ordförandepostens arbetsuppgifter berör bland annat inköp, logistik och ansvaret för att leverera de berömda taco-tallrikarna med tillhörande dryck.

Ordf. Pr-utskottet: Som ordförande för PR-utskottet ansvarar du för sektionens marknadsföring och skall aktivt söka nya vägar för att marknadsföra sektionen. Du ansvarar även för sektionens grafiska profil. Som ordförande ska du tillsammans med utskottet arbeta för att öka informationsutbytet mellan sektionen och dess medlemmar. PR-utskottets ordförande förbinder sig att själv ansvara för sektionskameran.

Ordf. Programrådet (UBS): Ordförande för programrådet är ytterst ansvarig för utbildningsbevakningen från sektionens sida och utgör en del av sektionens styrelse samt UBS-rådet vid teknologkåren. Posten som ordförande för programrådet ger dig förståelse för förbättringsarbeten samt värdefulla analytiska färdigheter. Ordförande för Programrådet har både en strategisk och operativ roll i utskottet. Kurskvalitét och trendspaning står högt upp på agendan men Ordförande för programrådet arbetar även tätt ihop med vice ordförande för programrådet som ansvarar för utskottets dagliga verksamhet och utveckling. Som ordförande för programrådet är man kontaktperson mot utbildningsledarna för de utbildningar som ligger under sektionen och arrangerar programrådsmöten varje läsperiod där programrådets arbete och studenters åsikter förs fram.

Internrevisor: Som internrevisor är din huvudsakliga uppgift att kontinuerligt följa och granska sektionens dagliga verksamhet samt säkerställa att den sker inom ramen för de stadgar och reglementen som sektionsmötet fastställt. Internrevisorn ska aktivt bevaka styrelsens beslut och bedöma vilka risker som organisationen kan stå inför.

Externrevisor: Ej medlem i teknologkåren. Externrevisorns uppgift är att kontrollera styrelsens räkenskaper under verksamhetsåret. Det innebär att oberoende granska och uttala sig om förhållandena i verksamheten för att säkerställa att sektionens bokföring går att lita på och dessutom följer riktlinjerna för god redovisningssed. Inför årsmötet är det dennes uppgift att lämna en revisionsberättelse och rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen.

Kårfullmäktigeledarmöter: Kårfullmäktigeledamöters uppgift är att föra I-sektionens talan inför Teknologkårens högst beslutande organ, kårfullmäktige. Kårfullmäktige sammanträder 7 gånger under ett verksamhetsår där Teknologkårens arbete diskuteras och kandidater till deras ledningsgrupp och övriga organ väljs in. Suppleanten fungerar som en reserv ifall någon av de ordinarie ledamöterna ej har möjlighet att närvara vid ett sammanträde, så att I-sektionen alltid ska kunna föra sin talan inför kårfullmäktige.

Ordf. Valberedningen: Valberedningen har till uppgift att förbereda val av I-sektionens alla ovanstående poster. Valberedningen informerar om val och tar emot nomineringar till de poster som är aktuella. Alla som nomineras meddelas om detta via mail. Bland de personer som tackar ja till sin nominering utser valberedningen sedan sina kandidater. Detta sker oftast genom intervjuer, men beroende på vilken post det rör sig om och hur många sökande det är så kan andra tillvägagångssätt tillämpas.