Styrelsen

Sektionen för Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet tillhör Teknologkåren och utgörs av civilingenjörsprogrammen Industriell Ekonomi och Öppen ingång. Den består av 11 utskott och föreningar som arbetar med allt från studieövervakning och studiesociala evenemang såsom banketter, sittningar och idrottsturneringar, till att främja kontakten mellan studenter och näringsliv genom företagspresentationer, alumnföreläsningar och casetävlingar. Målet är att sektionens medlemmar ska trivas riktigt bra under sin studietid och även vara förberedda på vad som komma skall efter examen.

Presidiet

Presidiet utgörs av I-sektionens ordförande, vice ordförande, studiemiljösamordnare och kassör och arbetar med de frågor som berör sektionens övergripande verksamhet. Det är deras uppgift att samordna styrelsens arbete genom att organisera och planera för aktiviteter och sammanträden. Det är också deras uppgift att säkerställa att sektionen, med underliggande utskott och föreningar, arbetar och utvecklas enligt gemensamt uppsatta mål.

Ordförande: Styrelsens Ordförande är sektionens främsta ansiktet utåt och ska primärt leda arbetet i studenternas intresse. Arbetsuppgifterna som faller under Ordförandes ansvar är bland annat kommunikationen mot andra lärosäten, informationsflödet mot sektionsmedlemmar, samt övergripande planering och koordinering av styrelsens arbete.

Ordförande 2017/2018 är Jesper Jolma
ordforande@i-sektionen.se

Vice ordförande: Vice ordförande arbetar tillsammans med Ordförande för att erbjuda styrelsemedlemmar stöd, vid behov agera tillförordnad ordförande och spelar en stor roll under de personliga samtal med styrelsens medlemmar som genomförs under verksamhetsåret.
Vice ordförande 2017 är Marie Amann
vordf@i-sektionen.se

Kassör:I-sektionens kanske mest administrativa post ger goda erfarenheter inom vitala företagsekonomiska aspekter oavsett bransch, men agerar även många gånger som en checkpoint för styrelsens önskade aktiviteter och huruvida dessa är ekonomiskt rimliga.
Kassör 2017/2018 är Frida Bergström
kassor@i-sektionen.se

Sektionsadministratör: Studiemiljösamordnare med sekreteraransvar, är en av Luleå Tekniska Universitets studerande skyddsombud (SSO). Detta innebär att denne vid eventuella klagomål på studiemiljön skall rapportera detta till lokalansvarig eller ta ärendet vidare till Studiemiljökommittén. Posten innefattar också att vara sektionens sekreterare och ansvara för att skriva protokoll från sektions-, styrelse- och årsmöten.
Sektionsadminstratör 2017 är Gabriel Granström
smss@i-sektionen.se

Har du några frågor eller funderingar kring presidiets arbete kan du kontakta oss på styrelsen@i-sektionen.se. Vid frågor kring något av sektionen många utskott och föreningar hänvisas du vänligen till respektive utskott/förening.